Biblická numerologie si v průběhu let získala stále větší oblibu a mnoho z nich využívá význam určitých čísel v Bibli k dešifrování symbolických hodnot. Od Starého zákona po Nový zákon existuje v Bibli ustálený trend, který dokazuje, že určitá čísla jsou symbolická.Jedním z nejsilnějších důkazů toho, že čísla mají v Bibli silné posvátné významy, je příběh o Mojžíšovi, kterého Bůh nařídil, aby jednou udeřil hůlkou o kámen. Mojžíš dvakrát udeřil a byl přísně potrestán.Pokud doufáte, že se o tom dozvíte číslo 4 , co k tomu říká Bible a její vliv na lidi a události, vás tento článek provede všemi informacemi, které potřebujete vědět.


andělská zpráva 444

Obsah

Co znamená číslo 4 v Bibli?

V Bibli číslo 4 znamená stvoření. Toto číslo přímo souvisí s Boží tvůrčí schopností.

Nejstarší zmínka o čísle 4 v Bibli je v knize Genesis. Během týdne stvoření dokončil Bůh stvoření toho, čemu se říká hmotný vesmír, 4. den.

V ten den vytvořil hvězdy, měsíc a slunce. Tyto tři věci byly vytvořeny, aby osvětlovaly svět a rozdělovaly dny.Se sluncem přichází den as měsícem přichází tma.

Den a noc by se staly známkou času, ze dnů na týdny až měsíce a roky. Bylo by to také znamením ročních období, které se v Bibli používalo k identifikaci různých oslav a svátků.

Mezi vším, co bylo vytvořeno, jsou 4 důležité prvky, kterými jsou země, vzduch, oheň a voda. Na Zemi jsou také čtyři hlavní světové strany, kterými jsou sever, jih, východ a západ, jak je vidět na Kniha Zjevení kapitola 21 verš 13.Čtvrté přikázání dané Mojžíšovi na hoře Sinaj také říká, že den sabatu bychom měli mít vždy svatý. Toto přikázání sabatu je přímým odkazem na stvoření v knize Genesis.

Poté, co za 6 dní stvořil svět a nebeská těla, odpočíval Bůh 7. den a nařídil člověku, aby ten den vždy udržoval svatý, což znamená dokončení procesu stvoření.

Co znamená číslo 4 duchovně?

Bible je duchovní kniha, která odhaluje fakta o našem světě a duchovní říši. Číslo 4 má podle Bible v duchovním světě obrovský význam a níže si popíšeme některé z hlavních významů.

Boží svědkové

Lidé, kteří často nevěří v existenci Boha, podporují své tvrzení požadováním důkazů. I když nemůžeme Boha fyzicky vidět, poskytl nám jisté svědky, kteří lidem dokážou, že existuje.

Počet těchto svědků je 4. Jsou to dary Ducha svatého, zázraky, znamení a zázraky.

O těchto svědcích se mluví v Knize Židům. Zázraky, znamení a zázraky se mohou stát v různých projevech.

Když byl Ježíš na zemi, mohl velit těmto svědkům. Konal zázraky.


anděl číslo 954

Všude, kam šel, ho také následovaly znamení a zázraky. Dary Ducha svatého jsou také rozdávány mezi křesťany a každý člověk dostává dar podle vůle Ducha.

Žíjící bytosti

Živí tvorové jsou skupina záhadných bytostí, která se objevuje v knize Ezechiel a Zjevení. V knize Ezechiel tyto živá stvoření přepravovala trůn, který měl 4 kola a 4 strany.

Každá ze 4 živých bytostí má 4 tváře. Jedna z tváří je jako lev, druhá jako muž, tvář orla a cherubín.

Každé z těchto živých tvorů má také 4 křídla. Ezekiel je popisuje jako cherubíny, kteří jsou nositeli Božího trůnu.

Tito živí tvorové mají schopnost pohybovat se jakýmkoli směrem, aniž by se museli otáčet, protože jejich 4 tváře směřují ke 4 světovým stranám.

V knize Zjevení jsou 4 živé bytosti popsány trochu odlišně. Mají také 4 tváře, ale se 6 křídly.

Jejich tváře jsou lev, muž, vůl a orel. Říká se, že tyto 4 živé tvory mají oči po celém těle a představují jejich neomezené znalosti.

Co představuje číslo 4 v Bibli?

V Bibli číslo 4 představuje dokonalé Boží stvoření. Každý prvek stvoření rezonuje s číslem 4.

Jeden z největších náznaků reprezentace čísla 4 jako dokonalého stvoření se nachází v knize Zjevení 10:11, 5: 9 a 13: 7. V těchto biblických verších bylo lidstvo Bohem rozděleno na čtyřnásobek.

Divize zahrnuje lidi, jazyk, kmen a národ. Na Zemi Bůh označuje lidi kteroukoli z těchto divizí stvoření.

Jsme identifikováni naším jazykem, protože jazyk znamená, kdo jsme a odkud pocházíme.

Uznává nás také náš kmen. Lidé ze stejného kmene nemusí nutně mluvit stejným jazykem, protože některé kmeny přijímají jazyky, které jsou jim cizí.

Lidé jsou také identifikováni podle jejich národa, což je obvykle kombinace podobných kmenů sjednocených pod jednou vládou.


11 v numerologii

Nakonec jsou lidé uznáváni jako lidé. V celé Bibli Bůh označoval lidi jako kterékoli z těchto čtyřnásobných rozdělení.

Číslo 4 také představuje úplnost Božího zjevení.

Znamená to, že Bůh nefunguje na půli cesty. Poté, co vám po určitou dobu pomůže, náhle nezmizí.

Toto zjevení lze vidět v životě Josepha, pozemského otce Ježíše. Bible zaznamenala čtyřikrát anděly, kteří navštívili Josefa, aby mu poslali zprávu týkající se malého Ježíše a jak ho chránit.

V prvním snu přišel anděl Josefa ujistit, že Marie říká pravdu o nošení božského dítěte. Anděl naléhal na Josefa, aby vzal Marii zpět a pomohl jí vychovat dítě, které porodí.

Byl také poučen, jak se má dítě nazývat.

Ve druhém snu dostal Josef anděl pokyn, aby uprchl do Egypta, když se král Harold doslechl o narození nového krále a rozhodl se dítě zabít, než vyroste.

Ve 3. snu se Josefovi v egyptské zemi zjevil anděl, aby mu řekl, že je bezpečné vrátit se do Izraele.

Ve 4. a posledním snu zaznamenaném v Matoušově knize dostal Josef pokyn od anděla, aby se přestěhoval do Nazaretu.

Co je biblický význam čísla 4?

Dokončení

Číslo 4 znamená úplnost v Bibli.

Bible hovoří o tom, že nový Jeruzalém má 4 strany, protože představuje novou Zemi, která má přijít. Bible hovoří o zemi, která má v knize Zjevení 4 rohy, a ze zahrady Izraele odtékají také 4 řeky.

Když také Bůh dal pokyny pro stavbu oltáře, nařídil kněžím, aby postavili alter, který má 4 rohy a 4 sloupy. K dnešnímu dni jsou oltáře stále konstruovány se 4 rohy a 4 sloupy, což představuje úplnost Boha.

Služba Ježíše

Jedním z nejdůležitějších významů čísla 4 v novém zákoně je život a služba Ježíše Krista, které byly podrobně sdíleny ve 4 různých evangeliích. Existuje Ježíšovo evangelium podle knihy Matouše, Lukáše, Marka a Jana. Evangelium Ježíše podle Lukáše popisuje Ježíše jako dokonalého člověka, Mark ho popisuje jako služebníka, který trpěl za hříchy člověka, John hovoří o tom, že Ježíš je jediným Božím synem, zatímco Matthew hovořil o Ježíši, že je synem Davida.


symbolika číslo 14

Ačkoli tato čtyři evangelia sdílejí podobné příběhy, existuje určitý aspekt jejich příběhu a slovní zásoby, který je zcela odlišný, ale každý křesťan přijímá všechna čtyři evangelia jako nejpřesnější záznam Ježíšova života na zemi. Číslo 4 také znamená rozdělení Ježíšova oblečení po jeho smrti. Po jeho smrti na kříži na Kalvárii vyšli 4 římští vojáci a roztrhali mu šaty na 4 části, přičemž každý voják vzal jednu část.

Co v Bibli symbolizuje číslo 4?

V Bibli číslo 4 symbolizuje určité důležité prvky křesťanského náboženství. Obsahují:

Boží jméno

Lidé běžně nazývají Boží jméno jako Jehova. Správný pravopis je však trochu jiný.

The Hebrejské slovo přeloženo do angličtiny představuje Boží jméno jako JHVH, které je bez samohlásky. Všimli jste si, že JHVH má pouze 4 písmena, což jsou 4 souhlásky.

Je přirozené, že Boží jméno je napsáno čtyřmi písmeny, protože číslo 4 představuje dokončení, což je další slovo pro dokonalost. V celé Bibli byl Bůh popisován jako dokonalý Bůh bez vady a hříchu.

Je také popisován jako spravedlivý a pravdivý. Bible také popisuje jeho výtvory jako dobré a dokonalé.

Kříž

Další symbolické použití čísla 4 v Bibli je ukřižování Ježíše Krista.

Jak je dobře známo, Ježíš byl souzen a odsouzen k smrti na kříži. Byl přibit na kříž a zemřel, aby přinesl spásu lidstvu.

Kříž má 4 body. K dispozici je levá strana, pravá strana, horní a dolní část. Číslo 4 proto symbolizuje cenu spásy.

Bůh uznal, že nebude snadné poslat jeho Syna zemřít za lidské hříchy, ale byl připraven učinit konečné rozhodnutí. Přestože spása za obrovskou cenu přinesla lidstvu naději a milosrdenství.

Co znamená číslo 4 prorocky?

Bible je plná různých proroctví a mnoho z nich má číselný význam.

4 živá stvoření v Bibli a trůn, které nesli, jsou proroctví Ezechiela. Toto proroctví lze vidět také v knize Zjevení, což jsou všechna proroctví od Jana.

Toto číslo se v knize Zjevení objevuje vícekrát než v jakékoli jiné knize v Bibli. John mluví o 4 andělech, kteří budou stát ve 4 rozích země a zadržovat 4 větry a bránit jim v rozlití na Zemi.

4 větry ve Zjevení 7 jsou větry ničení. 4 andělé brání tomu, aby se tyto větry přelily a zničily svět.


844 andělské číslo lásky

Podle knihy Jeremiáše jsou tyto 4 větry ze 4 čtvrtí v nebi. Bůh slíbil, že těmito větry zničí Persii v knize Jeremiáše.

Daniel také mluvil o těchto symbolických 4 větrech. Podle Daniela 7, 4 větry z nebe neustále rozvíří velké moře a nebudou uvolněny na zemi, protože Boží soud se ještě odkládá.

V Knize Daniel 7 je proroctví o 4 divokých zvířatech, která se objeví v Armagedonu. První zvíře vypadá jako lev, druhé vypadá jako medvěd, třetí vypadá jako leopard, zatímco totožnost 4. zvířete není známa.

4. zvíře je popsáno jako nejobávanější a nejničivější. Je vychloubačný a snaží se zničit.

Toto zvíře je však zabito v Armagedonu, čímž končí jeho panování teroru.

Každé proroctví o čísle 4 ukazuje na Soudný den. To se také hodí, protože soud ukončí vše na Zemi.

Podle čísla 4 je soud a zničení Země na chvíli odloženo. Když zazní trubka, 4 andělé budou moci vyprázdnit 4 větry na svět, aby zničili ničemné.

Závěr

Číslo 4 je v Bibli jednoznačně významné číslo. Jeho význam pro stvoření je důvodem, proč andělé posílají toto číslo lidem, aby znamenali začátek nové éry v jejich životě.

Lidé pod vlivem čísla 4 jsou zruční jedinci, kteří dokážou směrovat kreativu síla čísla . Křesťané, kteří ve svém každodenním životě vidí číslo 4, si připomínají, jak mocný je Bůh a dokonalost, která následuje po všech Jeho stvořeních.

Toto odhalení znamená, že lidé jsou schopni dosáhnout dokonalosti tím, že se spojí s Bohem v hlubší dimenzi.

Sdílej Se Svými Přáteli: